Hosa Odambadikege Pravesha (kannada)

Hosa Odambadikege Pravesha (kannada)

Language : Kannada | Author : Jerome D'souza

INR 240.00

USD 5.35

Details

Book Name : Hosa Odambadikege Pravesha (kannada)
Weight (In gms) : 340
Book Ref Number : ISBN 81-89851-68-3
Number of Pages : 279
Language : Kannada

Description

30 DzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 21 ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ Erà UÀæAxÀ M§â£Éà ¯ÉÃRPÀ¤AzÀ gÀa¸À®àlÖAwzÀÄÝ. J°èAiÀÄÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÃRPÀgÀ bÁ¥ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅ¢®è. CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ F PÀÈw ¸ÀAPÀ®£ÀUÉÆArzÉ. E°è ¨sÁµÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÁÝVzÉ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ, ¸ÀA¥ÁPÀgÀ ±ÀæªÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. KPÀ¥ÀæPÁgÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É, ¥Á¢æ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ºÉÆgÀvÁzÀ ¨sÁµÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî§®è «±ÉõÀªÁzÀ ±ÉÊ° «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄAvÀºÀ PÀpt «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹gÀĪÀ jÃw, ªÁZÁ½vÀ£À«®èzÀ »vÀ«ÄvÀªÁzÀ ¨sÁµÁ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÁºÀgÀt ¤gÀÆ¥ÀuÉ PÀÈwAiÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹzÉ. qÁ| ©.J¸ï. vÀ¯Áér ¥sÁ. eÉgÉƪÀiï r¸ÉÆÃd, J¸ï.eÉ. ¥ÁæzÉòPÀ zÉʪÀ±Á¸ÀÛç PÉÃAzÀæ (D£ÉÃPÀ¯ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) zÀ°è ¨Éʧ¯ï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ.

Developed by : DoBIG